ራእይ

  • ንክልል ዝውክል ብዯረጃ ሃገር ሕብረት ስራሕ ባንኪ / Co-operative Bank/ ንምምስራት ብቐዲምነት ምርካብ።
  • ንኣባላት ቅልጡፍ፣ ብዝተመጣጠነ ወለድን ብቀሊል ውሕስናን ልቓሕ ምሃብ።
  • ባህሊ ዕቋር ሕ/ሰብና ንምዕባይ ነፃ ትምህርትን ስልጠናን ምሃብን ናብርኡ ከመሓይሽ ምግባርን።
  • ኣብ መንጎ ኣባላታ ስጡም ምሕነት ብምፍጣር ዓርሶም ለዊጦም ንማሕበረሰቦም ንክልውጡ ምግባር።