ኣመሰራርታ

ኣመሰራርታ መሓዙት

ኣብ መብዛሕቲአን ባንኪታት ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ሓቢሮም እድር ጀሚሮም። 11 የካቲት 2007 ዓ/ም ድማ 50 ኣባላት ብምዃንመሓዙት ሓላ/ዝተ/ዕ/ል/ሕ/ስ/ማሕበር ብዝብል ስያመ ብምምስራት መጋቢት 2007 ዓ/ም ድማ ብዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ሕጋዊ ኣፍልጦ ብምርካብ መተሓዲዯሪ ዯንቢን ሕጋዊ ሰውነትን ኣወፂኣ ብብር 23,753 ርእሰ ማል /ካፒታል/ ተመስሪታ።