test
test
test

መሓዙት ቁጠባ እና ብድር
የርስዎ ለውጥ ያስፈልገናል

መሓዙት ቁጠባ እና ብድር
የርስዎ ለውጥ ያስፈልገናል

ኣብረን እንቆጥብ ኣብረን እንደግ!ኣብረን እንቆጥብ ኣብረን እንደግ!ስለኛ ይመልከቱ   ስለኛ ይመልከቱ  
test
test
test

ሞባይል መተግበሪያ በመጥቀም
ካሉበት ኣጋልግሎታችን ያግኙ።

ሞባይል መተግበሪያ በመጥቀም
ካሉበት ኣጋልግሎታችን ያግኙ።

ለመመዝገብ እና የወር ክፍያ ለምክፈል
ብድር ለመጠየቅ እና ወረፋ ለመያዝ
በእጠቃላይ በመሓዙት የሚሰጡ ግልጋሎቶች ለማግኘት
ዝወሃቡ ግልጋሎታት ንምርካብ መሓዙት ሞባይል መተግበሪያ ይጠቀሙ።
ለመመዝገብ እና የወር ክፍያ ለምክፈል
ብድር ለመጠየቅ እና ወረፋ ለመያዝ
በእጠቃላይ በመሓዙት የሚሰጡ ግልጋሎቶች ለማግኘት
ዝወሃቡ ግልጋሎታት ንምርካብ መሓዙት ሞባይል መተግበሪያ ይጠቀሙ።
በዝርዝር ይመልከቱ   በዝርዝር ይመልከቱ  
test
test
test

መሓዙት ቁጠባ እና ብድር

መሓዙት ቁጠባ እና ብድር

ጓደኝነታችን ለጋራ ለውጥ!ጓደኝነታችን ለጋራ ለውጥ!በዝርዝር ይመልከቱ   በዝርዝር ይመልከቱ  
test
test
test

ምህበራዊ ተሳትፎ መሓዙት ቁጠባ እና
ብድር በ ቅዱስ ፍሬምናጦስ የሽማግሌዎች
በጎ ኣድራጎት ክፍል

ምህበራዊ ተሳትፎ መሓዙት ቁጠባ እና
ብድር በ ቅዱስ ፍሬምናጦስ የሽማግሌዎች
በጎ ኣድራጎት ክፍል

መሓዙት እያደረገው ያለ በጎ ኣድራጎት ሌሎቹ ሊከተሉት ይጋባል።መሓዙት እያደረገው ያለ በጎ ኣድራጎት ሌሎቹ ሊከተሉት ይጋባል።በዝርዝር ይመልከቱ   በዝርዝር ይመልከቱ  

ግልጋለቶች

የምንሰጣቸው ኣገልግለቶች

የመሓዙት ፀጋዎች

ስለምን እንኛን ይመርጣሉ

መሓዙት

መሓዙት ቁጠባ እና ብድር እስከ ሰኔ 2012 ዓ/ም

306

ካቲታል ከ 306 ሚልዮን በላይ

8823

ኣባላት

2

መስርያቤት

6462

ደስተኛ ደንበኞች

9134

የኣባላት ብዛት

362

ኣጠቃላይ ካፒታል ከ 362 ሚልዮን በላይ

2079

ብድር የወሰዱ ኣባላት

381

የተሰጠ ብድር ከ 381 ሚልዮን ብር ብላይ

192

የህፃናት ብዛት

582066

የህፃናት ቁጠባ 582,066 ብር

ዜና

የሓዙት ኣዳዲስ ዜናዎች

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር ንብሄራዊ ክልል መንግስቲ…

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር ንብሄራዊ ክልል መንግስቲ ትግራይ 200,000.00 ( ክልተ ሚኢቲ ሺሕ) ብር ሓገዝ ሂባ መሓዙት…

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ን ማእከል መሐገዚ ኣረጋውያን…

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ን ማእከል መሐገዚ ኣረጋውያን፣ሕሙማት ኣእምሮን ህፃውንትን ፍረመናጦስ ካብ አመራርሓ ማሕበርናን ኣባላት ማሕበርናን ብዝከኣልዎ ገንዘብ ብምውፃእ ብስም…

መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ…

መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብምትሕብባር መድረኽ ልውውጥ ተመኩሮን ስልጠናን ኣሳሊጣመሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ…

አጋሮቻችን