ልኡኽ

  • ኣብ ሕ/ሰብ ባህሊ ምዕቋር ክጉልብት ብምግባር ካፒታላዊ ዓቕሚ ሕድሕድ ስድራ ምዕባይን ሃገራዊ ርእሰማል ክውህለል ምግባር
  • ንኣባላት ብእዋኑ ዘድለዪ ግልጋሎት ብዘተኣማምን ኩነታት ክትህብ ምግባር።
  • በዚ ኣቢልካ ናብ ክልላዊ ናይ ሕ/ስ/ማሕበራት ባንኪ ብምስግጋር ኣባላት ዝበለፀ ናይ ምዕቋር፤ ምልቃሕን ግልጋሎት ኣብ ቀረባኦምን
  • ባዕሎም ብዘመሓድርዎ መንገዲ ተጠቀምቲ ምግባር።