መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር ንብሄራዊ ክልል መንግስቲ …

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር ንብሄራዊ ክልል መንግስቲ ትግራይ 200,000.00 ( ክልተ ሚኢቲ ሺሕ) ብር ሓገዝ ሂባ

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር ንብሄራዊ ክልል መንግስቲ ትግራይ 200,000.00 ( ክልተ ሚኢቲ ሺሕ) ብር ሓገዝ ሂባ፡፡
ኣብዚ ሐዚ እዋን ልዕሊ 8 ሺሕ ኣባላትን 210 ሚልዮን ካፒታልን ወኒና ትርካብ መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር
ኣብ ሕብረተሰብና ዝርኣዩ ኣተሓሳስባታትን ልምድታትን ብኽነት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዓቕምን ግንዛበን ዘዕብዩ መድረኻት እናካየደት ትርከብ፡፡
ረብሓታት ዕቋርን ልቓሕን ብውነ ዝተረድኡ ኣባላት ብበዝሒ ብምፍራይ እውን ተረባሕነቶም ብዘላቕነት ዘረጋግፅሎም ዕድላትን ኣሰራርሓታት ብምዝርጋሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብብርኪ ሃገር ተወዳዳሪን ዘተኣማምንን ግልጋሎታት ፋይናንስ ብምሃብ ሞዴል ዕቛርን ልቓሕን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ብምፍጣር ዓርሳ ዝኸኣለት ሙሉእ ባንኪ ኾይና ንምርኣይ ትሰርሕ ዘላ ማሕበር እያ።
ካብዚ ብተወሳኪ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ሕ/ሰብና ንምፍታሕ እውን ገና ኣብ ምጅማራ ኣብቅድሚት ተሰሊፋ ትሰርሕ ዘላ መሓዙት ኣብ ዝሓለፈ ካብዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ንዝተፈናቀሉ ብመንግስቲ ትግራይ ብዝቀረበ ፃዊዒት ሓገዝ መሰረት 150,000 ሺሕ ብር ሓገዝ ኣበርኪታ እያ።
ቀፂሉ ድማ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፃዊዒት ሓገዝ ዝሓተተ እንትኮን ብመሰረት እዚ ፃውዒት መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር ኣብዘካየዶ ሓፈሻዊ ጉባኤ 200,000 (ክልተ ሚኢቲ ሺሕ) ብር ሓገዝ ንምሃብ ስለዝወሰነ ብመሰረት ውሰነ እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ዝተወሰነ
ሎምዓንቲ 28 ሕዳር 2012 ዓ/ም ኣረኪባ ኣላ፡፡
መሓዙት- ምሕዝነትና ንሓበራዊ ለውጢ

1 Comment

  • admin, August 8, 2020 @ 9:54 am Reply

    ደስ በሃሊ ስራሕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *