test
test

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን
ዕቤቶም የገድሰና እዩ።

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን
ዕቤቶም የገድሰና እዩ።

ሓቢርና ንዕቆር ሓቢርና ንዕበ!ሓቢርና ንዕቆር ሓቢርና ንዕበ!ብዝርዝር ይመልከቱ 
test
test
test

ትካል ዕቋርን ልቓሕን መሓዙት

ትካል ዕቋርን ልቓሕን መሓዙት

ምሕዝነትና ንሓበራዊ ለውጢ!ምሕዝነትና ንሓበራዊ ለውጢ!ብዛዕባ መሓዙት   ብዛዕባ መሓዙት  
test
test
test

ሞባይል መተግበሪ ብምጥቃም
ኣብ ዘለዉዎ ኮይኖም
ግልጋሎትና ይርከቡ።

ሞባይል መተግበሪ ብምጥቃም
ኣብ ዘለዉዎ ኮይኖም
ግልጋሎትና ይርከቡ።

መመዝገቢ ኮነ ወርሓዊ ክፍሊት ንምኽፋል፣
ልቓሕ ንምሕታትትን ሪጋ ንመሓዝን ብሓፈሻ ኣብ መሓዙት
ዝወሃቡ ግልጋሎታት ንምርካብ
መሓዙት ሞባይል መተግበሪ ይጠቐሙ።
መመዝገቢ ኮነ ወርሓዊ ክፍሊት ንምኽፋል፣
ልቓሕ ንምሕታትትን ሪጋ ንመሓዝን ብሓፈሻ ኣብ መሓዙት
ዝወሃቡ ግልጋሎታት ንምርካብ
መሓዙት ሞባይል መተግበሪ ይጠቐሙ።
ብዝርዝር ይመልከቱ   ብዝርዝር ይመልከቱ  
test
test
test

ማሕበራዊ ተሳትፎ መሓዙት ዕቋርን
ልቓሕን ኣብ መሕብሐቢ ኣረጋውያን
ፍሬምናጦስ።

ማሕበራዊ ተሳትፎ መሓዙት ዕቋርን
ልቓሕን ኣብ መሕብሐቢ ኣረጋውያን
ፍሬምናጦስ።

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ትገብሮ ዘላ ሰናይ ተግባር
ካልኦት ትካላት ክኽተልኦ ይጋብእ።
መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ትገብሮ ዘላ ሰናይ ተግባር
ካልኦት ትካላት ክኽተልኦ ይጋብእ።
ብዝርዝር ይመልከቱ   ብዝርዝር ይመልከቱ  

ግልጋሎታትና

ግልጋሎታት መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን

ፀጋታት መሓዙት

ንምንታይ መሓዙት ይመርፁ?

መሓዙት

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ክሳብ ሰነ 2012 ዓ/ም

9134

በዝሒ ኣባላት

362

ካፒታል ልዕሊ ብር 362 ሚልዮን

2079

ልቓሕ ዝወሰዱ ኣባላት

381

ዝተውሃበ ልቓሕ ልዕሊ 381 ሚልዮን

192

በዝሒ ኣባል ህፃናት

582066

ዕቋር ህፃናት 582,066 ብር

ዜናታት

ሓደሽቲ ዜናታት መሓዙት

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር ንብሄራዊ ክልል መንግስቲ …

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓ/ዝ/ሕ/ስ/ ማሕበር ንብሄራዊ ክልል መንግስቲ ትግራይ 200,000.00 ( ክልተ ሚኢቲ ሺሕ) ብር ሓገዝ ሂባ መሓዙት…

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ን ማእከል መሐገዚ ኣረጋውያን…

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ን ማእከል መሐገዚ ኣረጋውያን፣ሕሙማት ኣእምሮን ህፃውንትን ፍረመናጦስ ካብ አመራርሓ ማሕበርናን ኣባላት ማሕበርናን ብዝከኣልዎ ገንዘብ ብምውፃእ ብስም…

መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ…

መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብምትሕብባር መድረኽ ልውውጥ ተመኩሮን ስልጠናን ኣሳሊጣመሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ…

መዳርግቲ ኣካላት